FANDOM


傀儡尪仔 (Ka-lé ang-á) 編輯

https://www.youtube.com/watch?v=dsb41kvexBc

作詞:曹麗娟 作曲:陳小霞 演唱:陳小霞

一條線、兩條線、十條線、百條線。

Tsi̍t tiâu suànn, nn̄g tiâu suànn, tsa̍p tiâu suànn, pah tiâu suànn.

傀儡尪仔的運命,條條著靠人來搬。

Ka-lé ang-á ê ūn-miā, tiâu-tiâu tio̍h khò lâng lâi puann.

感情線、性命線、事業線、智慧線。

Kám-tsîng suànn, sìnn-miā suànn, sū-gia̍p suànn, tì-huī suànn.

你佮我的運命,敢是雙手拚會贏?

Lí kah guá ê ūn-miā, kám sī siang-tshiú piànn ē iânn?

傀儡尪仔,傀儡尪仔,咱敢毋是傀儡尪仔?

Ka-lé ang-á, ka-lé ang-á, lán kám m̄ sī ka-lé ang-á?

悲歡離合難改變,成功失敗無一定。

Pi-huann-li-ha̍p lân kái-piàn, sîng-kong sit-pāi bô-it-tīng.

所有的代誌,所有的心情,攏總有幾條線?

Sóo-ū ê tāi-tsì, sóo-ū ê sim-tsîng, lóng-tsóng ū kuí tiâu suànn?

牽連著咱的一生。

Khan-liân tio̍h lán ê it-sing.

Repeat *

傀儡尪仔,傀儡尪仔,咱敢毋是傀儡尪仔? (Repeat x 4)

Ka-lé ang-á, ka-lé ang-á, lán kám m̄ sī ka-lé ang-á? (Repeat x 4)