FANDOM


家後 (Ke-āu) 編輯

https://www.youtube.com/watch?v=rBwmk2zzIy8

作詞:鄭進一、陳維祥

作曲:鄭進一

編曲:戴維雄

歌手:江蕙

華語詞:有一日咱若老,

台語詞:有一日咱若老,

台羅音:Ū tsi̍t-li̍t lán nā làu. 

華語詞:找無人甲咱有孝。

台語詞:揣無人共咱有孝。

台羅音:tshuē bô lâng kā lán iú-hàu.

華語詞:我會陪你坐惦椅寮,

台語詞:我會陪你坐踮椅條,

台羅音:Guá ē puê lí, tsē tiàm í-liâu, 

華語詞:聽你講少年的時袸你有外賢。

台語詞:聽你講少年的時陣你有偌𠢕。

台羅音:Thiann lí kóng siàu-liân ê sî-tsūn lí ū luā gâu. 

華語詞:食好食歹無計較,

台語詞:食好食䆀無計較,

台羅音:Tsia̍h hó tsia̍h bái bô kè-kàu, 

華語詞:怨天怨地嘛袂曉

台語詞:怨天怨地嘛袂曉

台羅音:uàn-thinn-uàn-tē mā bē-hiáu. 

華語詞:你的手,我會甲你牽條條,

台羅音:你的手,我會共你牽牢牢,

台語詞:Lí ê tshiú, guá ē kā lí khan-tiâu-tiâu,

華語詞:因為我是你的家後。

台語詞:因為我是你的家後。

台羅音:in-uī guá sī lí ê ke-āu.


華語詞:阮將青春嫁置恁兜,

台語詞:阮將青春嫁佇恁兜,

台羅音:Guán tsiong tshing-tshun kè tī lín tau,

華語詞:阮對少年隨你隨甲老。

台語詞:阮對少年綴你綴甲老。

台羅音:guán uì siàu-liân tuè lí tuè kah lāu. 

華語詞:人情世事已經看透透。

台語詞:人情世事已經看透透。 

台羅音:Lîn-tsîng-sè-sū í-king khuànn-thàu-thàu. 

華語詞:有啥人比你卡重要?

台語詞:有啥人比你較重要?

台羅音:Ū siánn-lâng pí lí kà tiōng-iàu?


華語詞:阮的一生獻乎恁兜,

台語詞:阮的一生獻予恁兜,

台羅音:Guán ê it-sing hiàn hōo lín tau. 

華語詞:才知幸福是吵吵鬧鬧。

台語詞:才知幸福是吵吵鬧鬧。

台羅音:tsiah tsai hīng-hok sī tshá-tshá-nāu-nāu. 

華語詞:等待返去的時袸若到,

台語詞:等待轉去的時陣若到,

台羅音:Tán-thāi tńg-khì ê sî-tsūn nā kàu. 

華語詞:我會讓你先走,

台語詞:我會予你先走,

台羅音:guá ē hōo lí sing tsáu. 

華語詞:因為我會不甘,

台語詞:因為我會毋甘

台羅音:In-uī guá ē m̄-kam, 

華語詞:放你,為我目屎流。

台語詞:放你,為我目屎流。

台羅音:pàng lí, uī guá ba̍k-sái lâu.


華語詞:有一日咱若老,

台語詞:有一日咱若老,

台羅音:Ū tsi̍t-li̍t lán nā làu, 

華語詞:有媳婦子兒有孝。

台語詞:有新婦囝兒有孝。

台羅音:ū sin-pū kiánn-jî iú-hàu. 

華語詞:你若無聊,拿咱的相片,

台語詞:你若無聊,提咱的相片,

台羅音:Lí nā bô-liâu, the̍h lán ê siong-phìnn, 

華語詞:看卡早結婚的時袸你外緣投。

台語詞:看較早結婚的時陣你偌緣投。

台羅音:khuànn khah-tsá kiat-hun ê sî-tsūn lí guā iân-tâu. 

華語詞:穿好穿歹無計較,

台語詞:穿好穿䆀無計較,

台羅音:Tshīng-hó-tshīng-bái, bô kè-kàu, 

華語詞:怪東怪西嘛袂曉。

台語詞:怪東怪西嘛袂曉。

台羅音:kuài-tang-kuài-sai mā bē-hiáu. 

華語詞:你的心,我著永遠記條條,

台語詞:你的心,我著永遠記牢牢,

台羅音:Lí ê sim, guá tio̍h íng-uán kì-tiâu-tiâu,

華語詞:因為我是你的家後。

台語詞:因為我是你的家後。

台羅音:in-uī guá sī lí ê ke-āu.


華語詞:阮將青春嫁置恁兜,

台語詞:阮將青春嫁佇恁兜,

台羅音:Guán tsiong tshing-tshun kè tī lín tau,

華語詞:阮對少年隨你隨甲老,

台語詞:阮對少年綴你綴甲老,

台羅音:guán uì siàu-liân tuè lí tuè kah lāu. 

華語詞:人情世事已經看透透。

台語詞:人情世事已經看透透。

台羅音:Lîn-tsîng-sè-sū í-king khuànn-thàu-thàu. 

華語詞:有啥人比你卡重要?

台語詞:有啥人比你較重要?

台羅音:Ū siánn-lâng pí lí kà tiōng-iàu?


華語詞:阮的一生獻乎恁兜,

台語詞:阮的一生獻予恁兜,

台羅音:Guán ê it-sing hiàn hōo lín tau. 

華語詞:才知幸福是吵吵鬧鬧。

台語詞:才知幸福是吵吵鬧鬧。

台羅音:Tsiah tsai hīng-hok sī tshá-tshá-nāu-nāu. 

華語詞:等待返去的時袸若到,

台語詞:等待轉去的時陣若到,

台羅音:Tán-thāi tńg-khì ê sî-tsūn nā kàu,

華語詞:你著讓我先走。

台語詞:你著予我先走。

台羅音:lí tio̍h hōo guá sing tsáu.

華語詞:因為我會不甘,

台語詞:因為我會毋甘,

台羅音:In-uī guá ē m̄-kam, 

華語詞:看你,為我目屎流。

台語詞:看你,為我目屎流。

台羅音:khuànn lí, uī guá ba̍k-sái lâu.