FANDOM


流浪到淡水(liû-lōng kàu Tām-tsuí) 編輯

https://www.youtube.com/watch?v=9plPMDcD4dU

作詞:陳明章;作曲:陳明章;原唱:金門王&李炳輝


中文詞:有緣、無緣

台語詞:有緣、無緣

台羅音:Ū-iân, bô-iân.

中文詞:大家來作伙

台語詞:逐家來做伙

台羅音:Ta̍k-ke lâi tsò-hué.

中文詞:燒酒喝一杯

台語詞:燒酒啉一杯

台羅音:Sio-tsiú lim tsi̍t pue

中文詞:乎乾啦!乎乾啦!

台語詞:予焦啦!予焦啦!

台羅音:Hōo ta–lah! Hōo ta–lah!

中文詞:扞著風琴

台語詞:扞著風琴

台羅音:Huānn tio̍h hong-khîm, 

中文詞:提著吉他 

台語詞:提著吉他

台羅音:Thê tio̍h gì-tà,

中文詞:雙人牽作伙 

台語詞:雙人牽做伙

台羅音:Siang-lâng khan tsò-hué.

中文詞:為著生活流浪到淡水

台語詞:為著生活流浪到淡水

台羅音:Uī-tio̍h sing-ua̍h liû-lōng kàu Tām-tsuí.

中文詞:想起故鄉心愛的人

台語詞:想起故鄉心愛的人

台羅音:Siūnn-khí kòo-hiong sim-ài ê lâng 

中文詞:感情用這厚

台語詞:感情用遮厚

台羅音:kám-tsîng iōng tsiah kāu.

中文詞:才知影痴情是第一憨的人

台語詞:才知影痴情是第一戇的人

台羅音:Tsiah tsai-iánn tshi-tsîng sī tē-it gōng ê lâng.

中文詞:燒酒落喉

台語詞:燒酒落喉

台羅音:Sio-tsiú lo̍h-âu,

中文詞:心情輕鬆

台語詞:心情輕鬆

台羅音:sim-tsîng khin-sang,

中文詞:鬱卒放棄捨

台語詞:鬱卒放棄捨

台羅音:ut-tsut pàng khì siá 

中文詞:往事將伊當做一場夢

台語詞:往事將伊當做一場夢

台羅音:Óng-sū tsiong i tòng-tsuè tsi̍t tiûnn bāng.

中文詞:想起故鄉心愛的人

台語詞:想起故鄉心愛的人

台羅音:Siūnn-khí kòo-hiong sim-ài ê lâng 

中文詞:將伊放抹記

台語詞:將伊放袂記

台羅音:tsiong i pàng bē kì. 

中文詞:流浪到他鄉

台語詞:流浪到他鄉

台羅音:Liû-lōng kàu thann-hiong, 

中文詞:重新過日子

台語詞:重新過日子

台羅音:tiông-sin kuè li̍t-tsí.

中文詞:阮不是喜愛虛華

台語詞:阮毋是喜愛虛華

台羅音:Guán m̄ sī hí-ài hi-hua.

中文詞:阮只是環境來拖磨

台語詞:阮只是環境來拖磨

台羅音:Guán tsí-sī khuân-kíng lâi thua-buâ.

中文詞:人客若叫阮

台語詞:人客若叫阮

台羅音:Lâng-kheh nā kiò guán, 

中文詞:風雨也著行

台語詞:風雨也著行

台羅音:hong-hōo iā tio̍h kiânn.

中文詞:為伊唱出留戀的情歌

台語詞:為伊唱出留戀的情歌

台羅音:Uī i tshiùnn-tshut liû-luân ê tsîng-kua.

中文詞:人生浮沉

台語詞:人生浮沉

台羅音:Lîn-sing phû-tîm,

中文詞:起起落落

台語詞:起起落落

台羅音:khí-khí-lo̍h-lo̍h, 

中文詞:毋免來煩惱

台語詞:毋免來煩惱

台羅音:m̄-bián lâi huân-ló.

中文詞:有時月圓

台語詞:有時月圓

台羅音:Ū-sî gue̍h-înn.

中文詞:有時也抹平

台語詞:有時也袂平

台羅音:Ū-sî iā bē pînn.

中文詞:趁著今晚歡歡喜喜

台語詞:趁著今暗歡歡喜喜

台羅音:Thàn tio̍h kim-ám huann-huann-hí-hí, 

中文詞:鬥陣來作伙

台語詞:鬥陣來做伙

台羅音:tàu-tīn lâi tsò-hué. 

中文詞:你來跳舞

台語詞:你來跳舞

台羅音:Lí lâi thiàu-bú, 

中文詞:我來唸歌詩

台語詞:我來唸歌詩

台羅音:guá lâi liām kua si.

中文詞:有緣、無緣

台語詞:有緣、無緣

台羅音:Ū-iân, bô-iân. 

中文詞:大家來作伙

台語詞:逐家來做伙

台羅音:Ta̍k-ke lâi tsò-hué.

中文詞:燒酒喝一杯

台語詞:燒酒啉一杯

台羅音:Sio-tsiú lim tsi̍t pue

中文詞:乎乾啦!乎乾啦!

台語詞:予焦啦!予焦啦!

台羅音:Hōo ta–lah! Hōo ta–lah! (重覆三次)