FANDOM


花若離枝(hue-ná-li-ki) 編輯

https://www.youtube.com/watch?v=yz3Ff__1eZs

作詞:蔡振南 作曲:陳小霞 歌手:江蕙

中文詞:花若離枝,隨蓮去,

台語詞:花若離枝,雖然去,

台羅音:Hue nā li ki, sui-jiân khì,

中文詞:擱開已經無同時。

台語詞:閣開已經無仝時。

台羅音:Koh khui í-king bô kâng-sî.

中文詞:葉若落土,隨黃去,

台語詞:葉若落土,隨黃去,

台羅音:Hio̍h nā lo̍h thóo, sui n̂g khì,

中文詞:擱發已經無同位

台語詞:閣發已經無仝位。

台羅音:koh huat í-king bô kâng-uī.

中文詞:恨你不知阮心意,

台語詞:恨你毋知阮心意,

台羅音:Hūn lí m̄-tsai guán sim-ì,

中文詞:為著新櫻等春天,

台語詞:為著新櫻等春天,

台羅音:Uî-tio̍h sin-ing tán tshun-thinn.

中文詞:不願青春空枉費,

台語詞:毋願青春空枉費,

台羅音:M̄-guān tshing-tshun khang óng-huì,

中文詞:白白屈守變枯枝,

台語詞:白白屈守變枯枝,

台羅音:pe̍h-pe̍h khut-siú piàn koo-ki.

中文詞:紅花無香味,

台語詞:紅花 無 芳味,

台羅音:Âng-hue bô phang-bī,

中文詞:香花亦無紅豔時。

台語詞:芳花也無紅艷時。

台羅音:phang-hue iā-bô âng-iām sî.

中文詞:一肩擔雞雙頭啼。

台語詞:一肩擔雙頭啼。

台羅音:Tsi̍t-king-tànn ke siang-thâu thî.

中文詞:望你知影阮心意,

台語詞:望你知影阮心意,

台羅音:Bāng-lí tsai-iánn guán sim-ì,

中文詞:願將魂魄交給你。

台語詞:願將魂魄交予你。

台羅音:guān-tsiòng hûn-phik kau-hōo lí.

中文詞:世間冷暖情為貴,

台語詞:世間冷暖情為貴,

台羅音:Sè-kan líng-luán tsîng uî kuì,

中文詞:寒冬亦會變春天。

台語詞:寒冬也會變春天。

台羅音:hân-tang iā-ē piàn tshun-thinn.

Reapeat *,#

中文詞:寒冬亦會變春天。

台語詞:寒冬也會變春天。

台羅音:Hân-tang iā-ē piàn tshun-thinn

---