FANDOM


返去故鄉(轉去故鄉/tńg-khì guá ê kòo-hiong)編輯

https://www.youtube.com/watch?v=QvE5BQSYAPs

作詞:伍佰 作曲:伍佰

中文詞:走出這個門

台語詞:行出這個門

台羅音:kiânn-tshut tsit-ê mn̂g

中文詞:我要來返

台語詞:我欲來轉

台羅音:guá beh lâi tńg

中文詞:返去我的故鄉

台語詞:轉去我的故鄉

台羅音:tńg-khì guá ê kòo-hiong

中文詞:我的家門

台語詞:我的家門

台羅音:guá ê ka-mn̂g

中文詞:想到父母我的腳就軟

台語詞:想著爸母我的腳就軟

台羅音:siūnn-tio̍h pē-bú guá ê kha tsiū nńg

中文詞:日頭曬甲目睭張不開

台語詞:日頭曝到目睭起袂開

台羅音:li̍t-thâu pha̍k kàu ba̍k-tsiu khí bē-khui

中文詞:我的心裡今嘛才做準備

台語詞:我的心內這馬才做準備

台羅音:guá ê sim-lāi tsit-má tsiah tsò tsún-pī

中文詞:路上景緻我隴無心通留戀

台語詞:路上景緻我攏無心通留戀

台羅音:lōo-siōng kíng-tì guá lóng bô-sim thang liû-luân

中文詞:咱來借問路邊的歐吉桑

台語詞:咱來借問路邊的歐吉桑

台羅音:lán lâi tsioh-mn̄g lōo-pinn ê o-jí-sáng

中文詞:這條路和較早哪隴無同

台語詞:這條路佮較早哪攏無仝

台羅音:tsit-tiâu lōo kah khah-tsá ná lóng bô-kâng

中文詞:心情愈來是愈沈重

台語詞:心情愈來是愈沉重

台羅音:sim-tsîng lú lâi sī lú tîm-tāng

中文詞:一切親像夢

台語詞:一切親像夢

台羅音:it-tshè tshin-tshiūnn bāng

中文詞:風真透 我強愈哭

台語詞:風真透 我強欲吼

台羅音:hong tsin thàu, guá kiōng-beh háu

中文詞:我哪乎人吃得這呢到

台語詞:我哪予人食甲遮爾到

台羅音:guá ná hōo lâng tsia̍h kah tsiah-nī kàu

中文詞:社會無良需要性命才是英雄

台語詞:社會無良需要性命才是英雄

台羅音:siā-huē bô-liông su-iàu sìnn-miā tsiah-sī ing-hiông

中文詞:回到我的家門我將門關

台語詞:回到我的家門我將門關

台羅音:huê kàu guá ê ka mn̂g, guá tsiòng mn̂g kuinn

中文詞:所有計較隴總是多餘

台語詞:所有計較攏總是多餘

台羅音:sóo-ū kè-kàu lóng-tsóng sī to-î

中文詞:我今嘛已經是有準備

台語詞:我這馬已經是有準備

台羅音:guá tsit-má í-king sī ū tsún-pī

中文詞:轉頭對天

台語詞:越頭對天

台羅音:ua̍t-thâu tuì thinn

中文詞:大聲喊出

台語詞:大聲喝出

台羅音:tuā-siann huah tshut

中文詞:我的雙腳站在這

台語詞:我的雙腳徛佇遮

台羅音:guá ê siang-kha khiā tī tsia

中文詞:我的鮮血 我的目屎

台語詞:我的鮮血 我的目屎

台羅音:guá ê tshinn-hueh, guá ê ba̍k-sái

中文詞:隴藏在這個土腳

台語詞:攏藏佇這個土腳

台羅音:lóng tshàng tī tsit ê thôo-kha

中文詞:我的雙腳站在這

台語詞:我的雙腳徛佇遮

台羅音:guá ê siang-kha khiā tī tsia

中文詞:這有我的靈魂

台語詞:遮有我的靈魂

台羅音:tsia ū guá ê lîng-hûn

中文詞:雖然我猶原是感覺孤單

台語詞:雖然我猶原是感覺孤單

台羅音:sui-jiân guá iu-guân sī kám-kak koo-tuann

中文詞:沒人會凍震動著我

台語詞:無人會當振動著我

台羅音:bô-lâng ē-tàng tín-tāng tio̍h guá

中文詞:但是沒人會凍震動著我

台語詞:但是無人會當振動著我

台羅音:tān-sī bô-lâng ē-tàng tín-tāng tio̍h guá

中文詞:在這沒人會凍震動著我

台語詞:佇遮無人會當振動著我

台羅音:tī tsia bô-lâng ē-tàng tín-tāng tio̍h guá

中文詞:但是沒人會凍震動著我

台語詞:但是無人會當振動著我

台羅音:tān-sī bô-lâng ē-tàng tín-tāng tio̍h guá