FANDOM


飛在風中的小雨(飛佇風中的小雨, hui tī hong tiong ê sió hōo)

作詞:伍佰;作曲:伍佰

https://www.youtube.com/watch?v=YRMg3smsZTo

中文詞:飛在風中的小雨

台語詞:飛佇風中的小雨

台羅音:hui tī hong tiong ê sió hōo

中文詞:夜夜在我的窗前

台語詞:夜夜佇我的窗前

台羅音:iā-iā tī guá ê thang tsîng

中文詞:怨這條愛情路

台語詞:怨這條愛情路

台羅音:uàn tsit-tiâu ài-tsîng-lōo

中文詞:甘是黑雲起怨妒

台語詞:敢是烏雲起怨妒

台羅音:Kám-sī oo-hûn khí uàn-tòo

中文詞:將阮月娘的目屎

台語詞:將阮月娘的目屎

台羅音:tsiòng ńg gue̍h-niû ê ba̍k-sái

中文詞:吹冷冷的風

台語詞:吹冷冷的風

台羅音:tshue líng-líng ê hong

中文詞:那時甲妳有約束

台語詞:彼時佮你有約束

台羅音:hit-sî kap lí ū iok-sok

中文詞:治我倒返來那時

台語詞:佇我倒轉來彼時

台羅音:tī guá tó tńg-lâi hit-sî

中文詞:妳會在我身邊

台語詞:你會佇我身邊

台羅音:lí ē tī guá sin-pinn

中文詞:那知日子做伊去

台語詞:哪知日子做伊去

台羅音:ná-tsai li̍t-tsí tsuè i khì

中文詞:我猶原不曾回來

台語詞:我猶原毋捌轉來

台羅音:guá iû-guân m̄-bat tńg-lâi

中文詞:妳不知在佗位

台語詞:妳毋知佇佗位

台羅音:lí m̄-tsai tī tó-uī

中文詞:誓言只是談愛的話

台語詞:誓言只是談愛的話

台羅音:sè-giân tsí-sī tâm-ài ê uē

中文詞:不管妳相信或無

台語詞:毋管妳相信抑無

台羅音:m̄-kuán lí siong-sìn ia̍h-bô

中文詞:這代表我愛妳

台語詞:這代表我愛妳 

台羅音:tsit tāi-piáu guá ài lí

中文詞:愛情總是甜甜蜜蜜

台語詞:愛情總是甜甜蜜蜜

台羅音:ài-tsîng tsóng-sī tinn-tinn-bi̍t-bi̍t

中文詞:很多很傻的代誌

台語詞:足濟真戇的代誌

台羅音:tsiok-tsé tsin-gōng ê tāi-tsì

中文詞:隴發生在  熱戀的時

台語詞:攏發生佇  熱戀的時 

台羅音:lóng huat-sing tī jia̍t-luân ê sî

中文詞:飛在風中的小雨

台語詞:飛佇風中的小雨

台羅音:hui tī hong tiong ê sió hōo

中文詞:請問你甘有看見

台語詞:請問你敢有看見

台羅音:tshiánn-mn̄g lí kám-ū khuànn-kìnn

中文詞:我思戀那個伊

台語詞:我思戀彼个伊

台羅音:guá sù-luân hit ê i

中文詞:請你幫我訴情意

台語詞:請你幫我訴情意

台羅音:tshiánn lí pang guá sòo tsîng-ì

中文詞:說我在遠遠的所在

台語詞:講我佇遠遠的所在

台羅音:kóng guá tī hn̄g-hn̄g ê sóo-tsāi

中文詞:猶原愛伊

台語詞:猶原愛伊

台羅音:iû-guân ài i